2 miesiące spędzone na wolontariacie w organizacji The Good Kitchen na Sycylii to był wyjątkowo rozwojowy i dobry czas!

Organizacja, w której odbyłam mój ESC mieściła się w małym miasteczku w centralnej części Sycylii, w Mussomeli. Miejscowość słynie z domów, które sprzedawane są za 1 Euro, przez co jest ciekawą mieszanką ludności lokalnej, która zamieszkuje okolice od wielu pokoleń, oraz przyjezdnych, często majętnych ludzi, którzy spełniają swoje marzenia o posiadaniu wakacyjnego domu na południu Włoch. 

The Good Kitchen to kuchnia społeczna, którą założył bardzo ciepły, otwarty i ciekawy człowiek, Danny McCubbin. Organizacja łączy poprzez jedzenie, walczy z marnowaniem żywności oraz karmi potrzebujących. Wraz z Helgą, wolontariuszką z Węgier, z którą odbywałyśmy razem projekt, byłyśmy pierwszymi wolontariuszkami w Kuchni. 

Jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie. Nauczyłam się dużo, naprawdę więcej niż się spodziewałam, że to możliwe w tak krótkim czasie. Nie tylko o tym, jak funkcjonuje kuchnia społeczna i jaka jest dynamika organizacji pozarządowej o podobnym charakterze. Nauczyłam się jak ważne w życiu jest dzielenie się z innymi, pomoc i bycie razem dla siebie. 

Poprzez zanurzenie w kulturze sycylijskiej, wróciłam też pełna wiedzy o lokalnej kuchni, dialekcie oraz dynamice, jaka panuje na tej wyjątkowej wyspie. 

Ale wolontariat to nie była tylko praca! Miałam też czas na podróże, zwiedzanie i odpoczynek. Jeśli czytasz to i nie jesteś pewien/pewna czy wolontariat ESC jest dla ciebie, zapewniam Cię, że warto! Indywidualny wyjazd na wiele miesięcy do nieznanego miejsca może wydawać się straszny, ale ten strach ma wielkie oczy. Naprawdę warto go przeskoczyć, doświadczyć czegoś wspaniałego i wrócić do domu bogatszym :)

———————————————————————————————————————————–

The 2 months I have spent volunteering in The Good Kitchen in Sicily were an exceptionally developmental and good time.

The organization where I did my ESC was located in a small town in the central part of Sicily, in Mussomeli. The town is famous for its houses that are sold for 1 Euro, which created an interesting mix of local people, who have lived in the area for many generations and newcomers, often wealthy people, who fulfill their dreams of owning a holiday home in the south of Italy.

The Good Kitchen is a community kitchen founded by a very warm, open and interesting man, Danny McCubbin. The organization creates connections through food, fights food waste and feeds those in need. Together with Helga, a volunteer from Hungary, with whom we did the project, we were the first volunteers in the Kitchen.

I am very grateful for this experience. I learned a lot, more than I expected in such a short time. Not only about how a community kitchen functions and what the dynamics of a similar non-governmental organization are. I learned how important it is to share with others, help and be together for each other.

Through immersion in Sicilian culture, I also came back full of knowledge about the local cuisine, dialect and dynamics that prevail on this unique island.

But volunteering wasn’t just hard work! I also had time to travel, sightsee and rest. If you are reading this and you are not sure whether ESC volunteering is for you, I assure you that it is worth it! An individual trip for many months to an unknown place may seem scary, but this fear has big eyes. It’s really worth jumping over it, experiencing something wonderful and returning home richer :)

#EUSolidarityCorps #Italy